FÖRSTASIDAN
 HUSET & FÖRENINGEN
 
PRAKTISK INFO

Andrahandsuthyrning
Avlopp
Balkonger
Blanketter
Brandvarnare
 
Bredband, tv, tele
Brevlådor
Cykelrum
Fastighetsskötare
Felanmälan
Grovsopor
Gästlägenhet
Hiss
Journummer
Kameraövervakning
Källarförråd
Lägenhetsnummer
Ohyra
Ombyggnad
Ordningsregler
Pappersinsamling
Portkod, porttelefon
Postboxar
Renovering
 
Returpapper
Returglas
Skadedjur
Sopnedkast
Störande arbeten
Television
Tvättstuga
Uthyrning
Ventilation

PRAKTISK INFO

Nedan hittar du en del praktisk information i bokstavsordning. Du kan också hoppa direkt till en rubrik genom att klicka på rubriken i översikten till vänster

Avlopp
För att undvika stopp, tänk på att rensa badrumsbrunnen ett par gånger om året samt att inte hälla ut stekflott och liknande i vasken. Låt stekflottet stelna och släng det i soporna. Frityrolja och liknande hälls tillbaka i flaskan och lämnas till återvinningscentral. Tänk också på att inte spola ner tops, tandtråd, bomull och andra fasta föremål i toaletten. 

Andrahandsuthyrning
All andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen, även korttids- uthyrning såsom Airbnb.  Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta här.  Blanketten är i pdf-format och går att fylla i på skärmen och därefter antingen skriva ut eller spara (beroende på pdf-läsare). Det går även att skriva ut den och fylla i den för hand. I fylld ansökan mejlas till styrelsen@tranhalsen9.se eller lämnas i föreningens brevlåda i entrén.

Föreningen har infört tydligare riktlinjer för hur länge andrahandsupplåtelse medges. Läs mer i reglerna här

Sedan 2017 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften är beslutad på stämman och debiteras den som upplåter sin bostadsrätt i andra hand.  Förenklat är avgiften 10 % på gällande basbelopp  per år, beräknat på hela kalendermånader under uthyrningen. (Se vidare stadgarna §9.)

Balkonger
Det byggnadstekniska underhållet balkongerna sköts av föreningen. Bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen ansvarar för normal rengöring och städning. Under vinterhalvåret ansvarar de boende för att balkongerna skottas och hålls rena från istappar.

Blanketter
För att underlätta för styrelsen använder föreningen några blanketter. För närvarande finns följande:
Tillstånd för andrahandsuthyrning (ifyllningsbar pdf)
Tillstånd för ombyggnad i lägenhet (ifyllningsbar pdf)

Brandvarnare
Alla lägenheter ska ha fungerande brandvarnare. Det åligger lägenhetsinnehavaren att se till att brandvarnaren fungerar och att batteriet byts.

Fastigheten har dessutom brandvarnare installerade i de två källarplanen, kopplade till sirén i entrén. Ljuder sirénen i trapphuset är det alltså brandvarning i källaren.

Bredband tv, tele
Huset har avtal med Tele2 (tidigare Comhem) som levererar traditionell både bredband och digital tv samt fast telefon. Sedan 2015 ingår bredband 100 Mbit/s i avgiften till föreningen. Förutom bredband ingår grundutbudet i digital kabel-tv i paketet. Ev. fel anmäls till  Tele2, telefon 90 222. 

Brevlådor
Brevlådorna i entrén är märkta med lägenhetsinnehavarens eller förstahandshyresgästens namn. Vid andrahandsuthyrning märks brevlådans insida med andrahandshyresgästens namn. Inga namnlappar sätts alltså på brevlådornas utsida. I utgångsläget är alla brevlådor märkta med "ingen reklam". De som vill ha reklam kan lätt ta bort etiketten. Oönskad reklam eller oönskade försändelser får inte läggas ovanpå boxarna.

Cykelrum
Cykelrummet ligger direkt till höger om garagenedfartens ramp, bortom kylrummen för sopor.

Fastighetsskötare
Fastighetsskötseln sköts Snyggs Rörservice. För telefonnummer se under Kontakt.

Felanmälan
Fel på utrustning eller inredning i enskilda bostadsrättslägenheter åtgärdas av bostadsrättsinnehavaren själv. Undantaget är våra hyresgäster som gör felanmälan till styrelsen. Felanmälan som gäller allmänna utrymmen i huset görs till styrelsen, antingen på telefon till någon i styrelsen, via lapp i föreningens brevlåda  eller via följande e-post-adress: fel@tranhalsen9.se  (Klicka på länken för att skicka mejl.)

I mycket akuta fall (forsande vattenläckor o.d.) eller vid händelser som uppstår nattetid kan Jourman kontaktas på 08-97 30 00. Numret finns även anslaget i porten. Det ska alltså endast användas i nödlägen. Om felet inte är akut, försök alltid i första hand använda e-posten eller få tag i någon i styrelsen!

Grovsopor
Huset saknar grovsoprum. För papper och tomglas hänvisas till miljöstationerna på Luntmakargatan eller på Tegnérgatan vid Coop. Övriga grovsopor, möbler, madrasser o.d. ska bortforslas av ägaren. Närmaste återvinningscentral ligger vid Norrtull i Vanadisberget. Via nedanstående länk hittar du en förteckning över Stockholms stads återvinningsstationer:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Gästlägenhet
Föreningen har en gemensam lägenhet i huset. Lägenheten används av föreningen inom ramen för förvaltningen av huset och för att föreningen vid fastighetsskötsel ska ha tillträde till den gemensamma innergården. Lägenheten ska också kunna användas som evakueringslägenhet vid t.ex. skador eller större renoveringar i huset. När lägenheten är ledig kan den även bokas som gästlägenhet av boende i huset. Lägenheten bokas på mejl: styrelsen(a)tranhalsen9.se

Regler för bokning och användning finns här.

Hiss
Det vanligaste felet när hissen stannat är att gallergrind och dörr inte stängts ordentligt. Undersök alltid att de är ordentligt stängda innan du ringer styrelsen för att felanmäla hissen. Felanmälan av hiss i övriga fall ska alltid i första hand göras till styrelsen eller till fastighetsskötarna. (Se under "Kontakt") Hissfirman får bara kontaktas i akuta fall och om du inte lyckats nå någon i styrelsen eftersom utryckningar medför stora kostnader.

Journummer
Vid akuta fel i fastigheten, t.ex. forsande vattenläckor, kontakta Jourman på telefon 08-97 30 00. Försök dock alltid att få tag i någon i styrelsen först.

Kameraövervakning
Föreningen har kameraövervakning i entrén och i källarutrymmet i syfte att förebygga brott och skadegörelse samt att förhindra problem med otillåten hantering av grovsopor i källaren. Beslut om kameraövervakning togs på årsstämman 2019. Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial. Inspelat material raderas och spelas över automatiskt efterhand. Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer i styrelsen har tillträde och är lösenordsskyddad. Enbart ett fåtal personer, utsedda av styrelsen har tillgång till det inspelade materialet som endast kommer att granskas i de fall då det skett överträdelser, brott eller finns misstanke om brott. Om brott sker, kommer videoinspelningen att överlämnas till polisen för utredning. Övervakningen sker i enlighet med gällande lagstiftning

Källarförråd
Varje lägenhet har ett förråd i källaren märkt med lägenhetsnummer.

Lägenhetsnummer
Sverige har sedan 2010 standardiserad numrering av lägenheter i flerfamiljshus. Den nya numreringen bygger på en systematisk plan med våningsnummer och dörrplacering. En viss dörr har alltså alltid samma nummer oavsett våning, det är bara våningssiffran som skiljer. Gamla tvåsiffriga lägenhetsnummer förekommer på överlåtelsehandlingar, men det är de nya fyrsiffriga numren som ska användas.

Ombyggnad i lägenheter
All större renovering, all ombyggnad och alla genomgripande förändringar i lägenheterna måste först godkännas av styrelsen. Dels för att det hus som är allas vår bostad inte ska förvandlas till en evig byggarbetsplats, dels för att försäkra oss om att alla arbeten utförs professionellt och lagenligt, dels för att det ska vara möjligt att gå tillbaka och se vilka förändringar som har gjorts och slutligen för att bostadsrättslagen numera även omfattar viss inredning, vilket kräver att förändringar görs varsamt med hänsyn till husets arkitektur. Vi förvaltar gemensamt husets framtida värde - både kulturhistoriskt och ekonomiskt.

Tänk också på att försäkringar inte gäller om arbetet utförts  av obehörig.

Ombyggnad som kräver bygglov eller innebär att ledningar för vatten, avlopp eller värme flyttas får inte göras utan styrelsens medgivande. Bostadsrättshavaren svarar för att ansöka om tillstånd hos berörd myndighet. Om ombyggnaden kräver besiktning av extern besiktningsman ska bostadsrättsinnehavaren stå för kostnaden för besiktningen.

Observera att det krävs särskild behörighet för vissa arbeten, t. ex. i våtutrymmen. Annars gäller inga försäkringar om en skada uppstår. Se till att den hantverkare du anlitar har korrekt behörighet samt F-skattsedel. Ansökan om ombyggnad görs på blankett som du hittar här.

Observera att störande arbeten endast får förekomma vardagar mellan kl. 8 och 17.

Se även störande arbeten.

Ordningsregler
Föreningens ordningsregler hittar du här

Pappersinsamling

Returpapper lämnas närmast vid miljöstationen på Luntmakargatan eller korsningen Sveavägen/Tegnérgatan (vid Coop).

Portkod
Portkoden byts med vissa mellanrum. Alla byten meddelas c:a en månad i förväg i föreningens informationsblad. Portkoder meddelas aldrig här på nätet. 

Postboxar
Brevlådorna i entrén är märkta med lägenhetsinnehavarens eller förstahandshyresgästens namn. Vid andrahandsuthyrning märks brevlådans insida med andrahandshyresgästens namn. Inga namnlappar sätts alltså på brevlådornas utsida. I utgångsläget är alla brevlådor märkta med "ingen reklam". De som vill ha reklam kan lätt ta bort etiketten. OBS: Oönskad reklam eller oönskade försändelser får inte läggas ovanpå boxarna. 

Renoveringsarbeten i lägenheter
All större renovering, all ombyggnad och alla genomgripande förändringar i lägenheterna måste först godkännas av styrelsen. Dels för att det hus som är allas vår bostad inte ska förvandlas till en evig byggarbetsplats, dels för att huset har en kulturminnesklassning som kräver att alla förändringar görs varsamt med stor hänsyn till den befintliga arkitekturen och till sist för att försäkra oss om att alla arbeten utförs professionellt och lagenligt. Vi förvaltar gemensamt husets framtida värde - både kulturhistoriskt och ekonomiskt. 

Ombyggnad som kräver bygglov eller innebär att ledningar för vatten, avlopp eller värme flyttas får inte göras utan styrelsens medgivande. Bostadsrättshavaren svarar för att ansöka om tillstånd hos berörd myndighet. Om ombyggnaden kräver besiktning av extern besiktningsman ska bostadsrättsinnehavaren stå för kostnaden för besiktningen.

Observera att det krävs särskild behörighet för vissa arbeten, t. ex. i våtutrymmen. Annars gäller inga försäkringar om en skada uppstår. Se till att den hantverkare du anlitar har korrekt behörighet samt F-skattsedel. Ansökan om ombyggnad görs på blankett som du hittar här.

Observera att störande arbeten endast får förekomma
vardagar mellan kl. 8 och 17.

Se även störande arbeten.

Returpapper
Returpapper lämnas närmast vid miljöstationen på Luntmakargatan eller korsningen Sveavägen/Tegnérgatan (vid Coop).

Returglas
Returglas lämnas närmast vid miljöstationen på Luntmakargatan eller korsningen Sveavägen/Tegnérgatan (vid Coop).

Skadedjur
Bekämpning av ohyra och skadedjur utförs av saneringsföretaget Anticimex.

Sopnedkast
I sopnedkastet får endast hushållssopor kastas - inte grovsopor eller byggnadssopor. Sopnedkastets trumma är smal och t.ex. pizzakartonger fastnar lätt och blockerar nedkastet.

Störande arbeten
Vid ombyggnad eller renovering får störande arbeten endast utföras vardagar dagtid, mellan kl. 08.00 och 17.00. I övrigt gäller föreningens ordningsregler, som du hittar här. 

Television
I huset finns grundutbudet av digital kabel-tv. Betalkanaler beställs individuellt hos leverantören Tele2 (tidigare Comhem). 

Tvättstuga
Tvättstugan ligger på nedre källarplanet (N.K.) och bokas på bokningstavla utanför tvättstugelokalen där de olika tiderna finns angivna. Sista passet får förfoga över tvättstuga och torkrum under natten fram till första morgonpasset. Bokad tid som inte tagits i anspråk efter en halvtimme får övertas av annan boende.  Tvättstugan har tre tvättmaskiner, stort torkrum, två torktumlare, en strykmangel och en kallmangel,  strykbräda med strykjärn samt ho för handtvätt. Den som använder tvättstugan ansvarar för städning efter varje enskilt pass.

Se vidare ordningsreglerna för tvättstugan här.

Uthyrning
All andrahandsuthyrning, även korttidsuthyrning, måste godkännas av styrelsen. Ansökan görs via blankett (se blanketter). Se även "andrahandsuthyrning" ovan.

Ventilation
Husets ventilation gjordes om i sin helhet 2007 och är numera mekanisk med fläktar på taket. Bostäderna är helt separerade från affärslokaler och restauranger i bottenvåningen. För att systemet i bostäderna ska fungera måste tilluft komma in via fönsterventilerna. Fönsterventilerna får därför inte sättas igen eller blockeras helt. Frånluftsdonen i kök och badrum får heller inte stängas helt. Endast kolfilterfläktar får användas/kopplas in i huset.

 Vi har sammanställt några snabba fakta för nyinflyttade. Klicka här.

Info till mäklare
Grundläggande information om föreningen finns sammanställd här.Tvättstugetider
Tvättstugetiderna är som följer:

Pass A: 8-12
Pass B: 12-17
Pass C: 17-21
Pass D: 21-08


Bokat men inte utnyttjat pass för övertas av annan boende efter 30 minuter.Vårt hus har en historia
Med vår unika, runda hiss framgår det tydligt att vårt hus är ritat av en arkitekt med omsorg om detaljer. Nu finns mer att läsa om vårt hus historia och om funkisarkitekten som ritat huset.

Läs mer här

Har ni tänkt på att den trapp vi går i så många gånger om dagen sannolikt har sitt ursprung i stora lyxiga Hollywood-filmer från mitten av 30-talet? Stanna upp nästa gång ni väljer mellan hiss och trapp. Titta på den majestätiska svängningen, på linjen som sveper i väg och drar med oss upp mot första våningen. Väggens svängning, trappstegens solfjäderlika spridning, den flygande rörelsen. Ser ni det är steget inte långt till bilden av Fred Astaire eller Ginger Rogers i en sån där svängd och belyst trapp som blev ett utmärkande drag för 30- och 40-talets lyxproduktioner från Hollywood. Lyxigt och stilrent som husets arkitekt Ernst Grönwall av allt att döma har byggt vidare på. I grönaste, svenskaste kolmårdsmarmor.